• BIST 95.057
 • Altın 192,277
 • Dolar 4,7244
 • Euro 5,4834

  Trabzonspor'a Bağımsız Denetçilerden Ciddi Uyarı: 'Batıyorsunuz!'

  Trabzonspor'a Bağımsız Denetçilerden Ciddi Uyarı: 'Batıyorsunuz!'
  31.07.2015 15:44
  Trabzonspor'un ekonomik yapısı ile alakalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan raporlar endişe yarattı.

  Trabzonspor'da işler uzun zamandır iyi gitmezken her gün bir başka kötü haber gelmeye devam ediyor. Bordo mavili takımın Mayıs 2015 itibariyle ekonomik durumu açıklandı. Trabzonspor Sportif Yatırım Ve Futbol İşletmeciliği Ve Ticaret A.Ş.'ye bağımsız denetim raporunda ciddi bir uyarı yazıldı. Raporda şirket'in sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizliklerin bulunduğunu yazıldı.

  Raporda şu ifadelere yer verildi:

  "Şirket'in 31 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla sona eren yılda 104.030.351 TL (31 Mayıs 2014- 50.972.688 TL) zarar elde ettiğine, 31 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin kısa vadeli varlıklarını 194.059.284 TL (31 Mayıs 2014- 206.531.337 TL) aştığına, özkaynaklarının negatif 56.345.978 TL (31 Mayıs 2014 - 74.346.133 TL) olduğuna ve özkaynakların negatife dönmesinin ayrıca Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. Maddesi kapsamında borca batıklık olarak değerlendirdiği açıklamalara dikkat çekmek isteriz. Bu şartlar, ilgili dipnotta açıklanan diğer hususlar ile birlikte, Şirket'in sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizliklerin bulunduğunu göstermektedir. Şartlı görüşümüz bu konuya ilişkin ilave bir şart içermemektedir."

  İşte O Raporun Tamamı:

  "Bağımsız denetim raporu

  Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
  Yönetim Kurulu'na:

  Giriş

  Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin 31 Mayıs 2015 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; k r veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

  Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu

  Şirket yönetimi; finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

  Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

  Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

  Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" risklerinin değerlendirilmesi de d hil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.

  Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, şartlı görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

  Şartlı görüşün dayanağı

  Şirket'in 31 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla ana ortağı olan Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den 18.132.832 TL ( 31 Mayıs 2014 - 83.354.177 TL) tutarında alacağı bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde söz konusu alacağın ne kadarının tahsil edilebileceğine ilişkin bir kaanat oluşturamadığımızdan, ilişikteki finansal tablolarda ayrılması gereken karşılık tutarını tespit edebilmemiz mümkün olmamıştır.

  Şartlı görüş

  Görüşümüze göre, Şartlı Görüşün Dayanağı Bölümünde belirtilen hususun olası etkileri haricinde ilişikteki finasal tablolar, tüm önemli hususlar açısından, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin 31 Mayıs 2015 tarihi itibariyle finasal durumunu , aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışını TMS (bkz. Not 2) çercevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

  Dikkat çekilen hususlar

  İlave şartlı görüş sunmaksızın aşağıdaki hususlara dikkat çekmek isteriz:

  i. İlişikteki finansal tablolara ait 2 no'lu dipnotta yer alan Şirket'in 31 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla sona eren yılda 104.030.351 TL (31 Mayıs 2014- 50.972.688 TL) zarar elde ettiğine, 31 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin kısa vadeli varlıklarını 194.059.284 TL (31 Mayıs 2014- 206.531.337 TL) aştığına, özkaynaklarının negatif 56.345.978 TL (31 Mayıs 2014 - 74.346.133 TL) olduğuna ve özkaynakların negatife dönmesinin ayrıca Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. Maddesi kapsamında borca batıklık olarak değerlendirdiği açıklamalara dikkat çekmek isteriz. Bu şartlar, ilgili dipnotta açıklanan diğer hususlar ile birlikte, Şirket'in sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizliklerin bulunduğunu göstermektedir. Şartlı görüşümüz bu konuya ilişkin ilave bir şart içermemektedir.

  ii. 31 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla Şirket ana ortağı olan Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den olan 18.132.832 TL (31 Mayıs 2014: 83.354.177 TL) tutarındaki ticari olmayan alacağına ilişkin olarak 31 Mayıs 2015 tarihinde sona eren yılda 2.528.604 TL faiz geliri (31 Mayıs 2014: 3.444.019 TL) ve 6.202.881 TL (31 Mayıs 2014: 9.626.581) net kambiyo karı kaydetmiştir. Bu konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca 28 Mart 2008 tarih ve 2008/13 sayılı Haftalık Bülten'de yayımlanan iki numaralı duyurunun 7/c ve 7/d maddeleri gereğince, faaliyet konusu, sportif faaliyetler veya söz konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yönetilmesi olan halka açık ortaklıkların; hesap dönemi içerisinde kullandırdıkları fonları, takip eden hesap dönemi içerisinde alınacak kar dağıtım kararı ile kar payına mahsup etmeleri zorunludur ve ayrıca haftalık bültende yayımlanma tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde uyum sağlamak üzere ilişkili taraflara kullandırılacak fonların toplam tutarının, bir önceki hesap dönemi karından söz konusu ilişkili tarafların tamamına dağıtılmasına karar verilen kar payının %50 fazlasını aşmaması zorunluluğu getirilmiştir. Şirket, rapor tarihi itibarıyla Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den olan alacak için söz konusu tebliğ hükümlerine uyum sağlayamamıştır.

  Söz konusu uyumsuzluğa istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Ağustos 2013 tarihli duyurusunda da, Şirket' in ilgili kararlara uyum sağlamaması nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemde sorumluluğu bulunan Şirket yöneticileri aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kamuyu Aydınlatma Platformu ile kamuya duyurulmasına karar verilmiştir. Açılabilecek davaların finansal tablolara etkisi belirsizdir.

  Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor
  1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 29 Temmuz 2015 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

  2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket'in 1 Haziran 2014 - 31 Mayıs 2015 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair, şartlı görüşün dayanağı bölümündeki konu ve yukarıda dikkat çekilen hususlar bölümünde (ii) inci paragrafta belirtilen konu haricinde önemli bir hususa rastlanmamıştır.

  3) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir."

  Yapılan yorumlardan Medya Trabzon sorumlu tutulamaz.

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Yorumlar
  Diğer Haberler
 • Trabzonspor'da Castillo Krizi13 Mayıs 2018 Pazar 21:26
 • Özkan Sümer'i Gururlandıran Kupa13 Mayıs 2018 Pazar 21:25
 • Olcay Şahan Öğrencilerle Buluştu09 Mayıs 2018 Çarşamba 17:23
 • Burak Yılmaz'dan Şok Haber09 Mayıs 2018 Çarşamba 17:10
 • Trabzonspor'a Dev Destek!09 Mayıs 2018 Çarşamba 17:09
 • Okay Yokuşlu'nun İçin Transfer Açıklaması09 Mayıs 2018 Çarşamba 17:07
 • Trabzonspor'da Kadro Takviyesi09 Mayıs 2018 Çarşamba 17:01
 • Trabzonspor'un Kaderi Milan'ın Elinde01 Mayıs 2018 Salı 12:10
 • Özkan Sümer'in Yeni Yıldızları01 Mayıs 2018 Salı 12:09
 • Trabzonspor'dan Çin Kulübüne Ödeme01 Mayıs 2018 Salı 12:08
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Medya Trabzon | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0462 321 10 75 | Faks : 0462 321 10 74 | Haber Yazılımı: CM Bilişim